Poslať priateľovi Vytlačiť stránku

Liečba

Aj v súčasnosti je možná stále iba zmena manifestnej fázy ochorenia na bezpríznakovú fázu. Definitívne vyliečenie je nemožné, aj po ústupe kožných prejavov znova môžu vznikať nové psoriatické ataky. Liečebné postupy sa usilujú o navodenie remisie alebo aspoň úpravu prejavov ochorenia, aby sa stali tolerovateľnými pre pacienta a jeho okolie. Relapsy možno ťažko predvídať a ich prevencia liečebnými prostriedkami nie je možná.

Ako sa vôbec objavujú lieky proti psoriáze ak nepoznáme presne jej príčinu? Mnohými cestami. Niekedy sa liek používa pri liečbe iného ochorenia a v priebehu liečby sa zistí aj pozitívny vplyv na psoriázu. Dnes široko používaný cyklosporín A bol napríklad schválený pôvodne na prevenciu odvrhnutia orgánov u pacientov po transplantácii, zároveň sa ale pozoroval ústup psoriázy u týchto pacientov.

Moderná dermatológia má k dispozícii dnes už takmer neprehľadné množstvo dostupných liečebných prostriedkov, zároveň ale neustále pribúdajú na liečbu rezistentné formy ochorenia. V praxi dostupné lieky sa zakomponovali do liečebných schém, ktorých úlohou je uľahčiť výber vhodnej terapie v konkrétnom prípade psoriázy.

Všeobecné zásady liečby psoriázy

Individuálna voľba liečebnej metódy

Liečba psoriázy vyžaduje zohľadniť mnoho faktorov. Stupeň závažnosti ochorenia, lokalizáciu, rozsah, doterajšiu liečbu, vek pacienta, relatívne a absolútne kontraindikácie, krátkodobú a dlhodobú bezpečnosť, liekové interakcie, spoluprácu pacienta, dostupnosť, cenu atď. Ak si to stav a pridružené ochorenia vyžadujú namieste je aj spolupráca s odborníkmi z iných odborov, reumatológom, internistom či psychológom.

Rýchlosť liečenia

Liečba psoriázy nemôže byť rýchlejšia než je fyziologicky únosné. Podobne ako Kőbnerov fenomén má zhruba 2-3 týždňovú dobu vývoja, tak isto aj proces hojenia prebieha asi 2-3 týždne. Snaha vyliečiť psoriázu skôr nie je správna, pretože nedáva dostatok času k normalizácii celého procesu. Po rýchlom vyhojení sa objavujú včasné recidívy často oveľa rozsiahlejšie a úpornejšie.

Hospitalizácia alebo ambulantná liečba

V prípade liečby ťažkých, rozsiahlych foriem je ekonomickejšia hospitalizácia. Liečba sa môže pružne upravovať podľa priebehu ochorenia, ľahšie sa prevádza laboratórny monitoring pri nasadzovaní celkových liečebných postupov, kontroluje znášanlivosť liekov, odpadajú faktory ako zašpinenie prádla doma, neznášanlivosť niektorých látok so slnkom atď. Ambulantná liečba u týchto stavov je často nedostatočná.

Kombinovaná liečba

Jednotlivé prípravky možno aplikovať samostatne alebo v kombináciách s inými. K výhodám kombinovanej terapie oproti monoterapii patrí rýchlejší nástup liečebného účinku, nižšie dávky silného antipsoriatického prípravku alebo fyzikálneho spôsobu liečby a zníženie rizika vedľajších a nežiaducich účinkov jednotlivých liečiv.

Rotačná terapia

Liečebných spôsobov je viacero a nakoľko pacient je spravidla odkázaný na dlhobobú liečbu, najvhodnejšou sa javí tzv. rotačná liečba so striedaním rôznych postupov, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť výhodný liečebný účinok a vyhnúť sa kumulatívnym nežiaducim účinkom a zároveň využiť fakt, že rôzne postupy zasahujú do rôznych častí patogenetického reťazca psoriázy a účinkujú na rôznych úrovniach, lokálna liečba napr. na úrovni kože, cyklosporín A a biologické lueky na úrovni imunitného systému atď.

Sekvenčná terapia

Využíva rôzne lieky s rôznymi vlastnosťami. V 1. fáze sa dosiahne v priebehu niekoľkých málo týždňov rýchly ústup prejavov pomocou jedného lieku. V 2. fáze, prechodnej, trvajúcej maximálne 3mesiace sa úvodný liek postupne vysadzuje a pridáva sa liek k dlhodobému udržaniu dosiahnutého stavu. V 3. fáze sa týmto liekom v nízkej dávke udržiava psoriáza v remisii alebo klinicky prijateľnom stave.

Lokálna liečba psoriázy

Napriek obrovskému medicínskemu pokroku si zachováva v terapii psoriázy lokálna liečba svoje významné postavenie. Lokálne účinkujúce látky, externá sú základom terapie ľahkej a stredne závažnej formy psoriázy, pri ťažkých formách majú doplnkový charakter. Pre svoju nižšiu účinnosť a predovšetkým horšiu bezpečnosť a znášanlivosť boli z arzenálu antipsoriatických extern úplne vyradené historické látky ako yperit, soli ortute.

balneoterapia – kúpele s rôznymi liečivými prísadami sú súčasťou rôznych liečebných schém. Umožňujú premastenie a hydratáciu kože, ktorá je po silnej lokálnej alebo celkovej liečbe ešte viac presušená, zmierňuje pocit napätia a podráždenia kože, potláča svrbenie, znižuje ošupovanie, regeneruje povrchovú rohovú vrstvu kože a ovplyvňuje zápal

emolienciá – zvyšujú obsah vody v rohovej vrstve, odlučujú šupiny a pôsobia proti svrbeniu. Možno do nich pridávať iné látky napr. ureu, glycerín atď. čím sa zvýši ich šupiny odlučujúci účinok. Možno ich kombinovať s kortikoidmi a UVB žiarením. Ich súčasti môžu vyvolávať prejavy kontaktnej precitlivenosti ale všeobecne je ich znášanlivosť dobrá.

keratolytiká – sú látky odstraňujúce šupiny z psoriatických ložísk na začiatku aj v priebehu terapie, nakoľko šupiny sťažujú prienik antipsoriaticky účinných látok. Klasickými keratolytikami sú urea a kyselina salicylová (pozor na veľkoplošnú aplikáciu kyseliny salicylovej s vyššou koncentráciou, ktorá sa celkovo vstrebáva s možným toxickým poškodením obličiek).

cignolín (ditranol alebo antralín) - predstavuje spolu so svojim predchodcom, chrysarobínom, už vyše 125 rokov klasické a dodnes osvedčené externum. Presný mechanizmus jeho účinku nie je známy, všeobecne bolo dokázané, že blokuje bunkový rast. Účinnosť cignolínu závisí od charakteru vehikula (v ktorom je rozpustený, najčastejšie masť), od koncentrácie a dobe expozície. Postupuje sa od nízkej koncentrácie podľa tolerovateľnosti k vyššej (1-2-3-5%) v režime tzv. minútovej terapie (5-10-20-30-60minút) raz alebo dvakrát denne. Po jeho aplikácii v tenkej vrstve by mala koža v ložisku mierne sčervenieť, známy je výrok, že psoriáza zhorí v ohni ditranolu. Často ale dochádza k podráždeniu okolitej, nechránenej kože, jej zafarbeniu ako aj zafarbeniu prádla do hnedofialova. Hojenie možno očakávať za 3-4 týždne. Známe je jeho kombinované použite v tzv. Ingramovej metóde (1953), môže sa kombinovať aj s lokálnymi kortikoidmi alebo analógmi vitamínu D3, prakticky so všetkými druhmi kúpeľov a s akoukoľvek celkovou liečbou. Hlavnou indikáciou pre cignolín je chronická plaková psoriáza.

kameňouhoľný decht (pix lithantracis) a ichtamol (ichtyol) – decht, zmes asi 10.000 rôznych chemických látok bol zavedený do dermatologickej terapie v 19. storočí Brocqom, koncom 19.storočia P.G.Unnou ammonium bituminosulfát - ichtyol. Oba majú antiproliferatívne, antimykotické, antibakteriálne, adstringentné účinky, pôsobia proti zápalu a svrbeniu. Liečba dechtom vo forme 20-40 % tinkúr alebo 2,5-10 % liquor carbonis detergens je účinná, avšak pre nepríjemný zápach a znečistenie sa ambulantne prakticky nevykonáva. V kombinácii s UV žiarením sa používa v tzv. Goeckermanovej schéme, vhodné sú aj kúpele s prídavkom dechtu. Ichtamol v rôznej koncentrácii sa používa predovšetkým na prejavy vo vlasatej časti hlavy ako aj na voľnej koži. Okrem tmavého ichtamolu aj svetlý ichtamol a jeho rôzne kozmetologické formy zažíva v posledných rokoch celkom oprávnene renesanciu .

lokálne kortikoidy – ich zavedenie do terapie v r. 1952 Sulzbergerom a Wittenom znamenalo revolúciu v dermatologickej liečbe ale v liečbe psoriázy sa presadili až halogenizované a esterifikované deriváty s vyšším stupňom účinnosti. Majú nešpecifický protizápalový, imunomodulačný, antiproliferatívny a vazokonstrikčný účinok. Pri ich aplikácii treba zohľadniť triedu účinnosti (I.-IV. stupeň), galenickú formu, trvanie liečby, spôsob aplikácie, miesto a rozsah postihnutia. Výber vhodného lokálneho kortikoidu je v prípade psoriázy obmedzený prevažne na silne a veľmi silne účinné zlúčeniny. Vzhľadom na to, že ich aplikácia môže mať za následok rad nežiaducich účinkov ako sú stenčenie kože, strie, rozšírenie cievok, akné, nadmerné ochlpenie, posuny pigmentu, spomalené hojenie rán, prudké vzplanutie psoriázy po náhlom ukončení liečby atď., mala by byť liečba lokálnymi kortikoidmi vždy pod kontrolou dermatológa. Zvlášť rizikové sú deti a starí ľudia, rôzne miesta aplikácie ako pazuchy, slabiny, oblasť krku a ohyby veľkých kĺbov, tvár. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj kontaktný ekzém alebo prejavy zo systémovej resorpcie. K obmedzeniu nežiaducich účinkov je možné využiť rôzne modely liečby napr. intervalovú (3-4 dni s následným 3-4 dňovým ošetrením bez kortikoidu) alebo zostupná terapia od lieku s vysokou účinnosťou k preparátu s menšou účinnosťou. Zvýšiť ich prienik je možné vytvorením tzv. oklúzie s nepriepustnou plastickou fóliou. Bohužiaľ je známe, že u pacientov liečených lokálnymi kortikoidmi kontinuálne a dlhodobo sa ochorenie stáva nestabilným a obtiažne liečiteľným. Napriek tomu majú stále svoje miesto v liečbe psoriázy hlavne v jej začiatočných, zápalových fázach a u niektorých lokalizácii (nechty, vlasatá časť hlavy, inverzné formy), je nutné ale zvoliť kombinované liečebné postupy napr. s cignolínom, dechtami, keratolytikami, analógmi vitamínu D3, s fototerapiou, metotrexátom, cyklosporínom A alebo takrolimusom a rotačný spôsob liečby.

analógy vitamínu D3 – ktorý sa považuje skôr za hormón ako vitamín, majú vplyv na hojenie a priebeh psoriázy cez niekoľko mechanizmov: antiproliferatívny, prodiferenciačný a imunomodulačný. Predstavujú moderné prípravky na liečbu stredne ťažkej až ťažkej chronickej plakovej psoriázy, efekt možno očakávať do 14 dní. Sú účinnejšie ako pix alebo ditranol a vyrovnajú sa kortikoidom strednej triedy účinnosti bez ich nežiaducich účinkov. Jediným významnejším vedľajším účinkom je lokálne podráždenie. Prechádza do materského mlieka. Môžu sa používať v kombinácii s lokálnymi kortikoidmi v sekvenčnom režime, s fototerapiou UVB 311 nm alebo PUVA terapiou (aplikovať až po ožiarení), s celkovými retinoidmi, cyklosporínom A aj methotrexatom a biologikami. Nevhodná je súčasná liečba s kyselinou salicylovou, ktorá ich inaktivuje svojim kyslým pH (aplikovať v inú dobu).

lokálne retinoidy – sú prirodzené alebo syntetické deriváty kyseliny retinovej, sú to vlastne vitamíny a súčasne aj hormóny. Využívajú sa ich účinky antiproliferačné, diferenciačné, imunomodulačné a protizápalové a to na keratinocyty aj lymfocyty. Pre liečbu miernej až stredne ťažkej ložiskovej psoriázy je k dispozícii ako prvý lokálny retinoid tazarotén vo forme 0,05 % a 0,1 % gélu. Je ho možné aplikovať vo forme monoterapie alebo v kombinácii s lokálnymi kortikoidmi, analógmi vitamínu D3, fototerapiou. I keď má dobrý bezpečnostný profil nemal by sa používať u tehotných žien. Používa sa k liečbe ložiskovej psoriázy, psoriázy nechtov, vo vlasatej časti hlavy ako liek prvej voľby alebo druhej voľby v prípadoch, kde klinická odpoveď na lokálne kortikoidy alebo analógy vitamínu D3 nie je odpovedajúca.

lokálne imunomodulátory – sú takrolimus a pimekrolimus

Fototerapia psoriázy

Pozitívny účinok slnečného žiarenia na niektoré kožné ochorenia je známy už od staroveku. Od toho sa odvíja aj súčasná thalassoterapia-prímorská liečba. Balneofototerapia, fototerapia a fotochemoterapia sú fyzikálne metódy liečby využívajúce umelé celotelové alebo lokálne zdroje UV žiarenia s rôznou vlnovou dľžkou a patria k najvýznamnejším, najúčinnejším a relatívne bezpečným štandardným spôsobom liečby psoriázy. Už v r. 1925 použil Goeckermann UV žiarenie v kombinácii s dechtom k liečbe psoriázy. V r. 1953 kombinoval Ingram UVB ožarovanie s aplikáciou cignolinu. V r. 1974 zaviedli Parrisch a Fitzpatrick kombinovanú liečbu psoralénmi a UVA (PUVA). V r. 1984 boli vyvinuté fluorescenčné lampy TL-01 s veľmi úzkym pásmom 311nm, ktorými sa dosahujú výsledky porovnateľné so zlatým štandardom PUVA. Všeobecne sa používajú na liečbu stredne ťažkej a ťažkej psoriázy alebo pri zlyhaní predchádzajúcej lokálnej liečby a vyžadujú si individuálny prístup ku každému pacientovi. Účinok a aplikovanie liečby musia byť starostlivo monitorované a pacient musí byť informovaný o nežiaducich účinkoch a riziku dlhodobej liečby.

balneofototerapia – kombinácia kúpeľov s obsahom soli a nasledujúceho ožiarenia lúčmi UVB.

UVB fototerapia 311 nm (úzkopásmová, monochromatická) – predstavuje v súčasnosti najmodernejší trend vo fototerapii psoriázy. Nežiadúce účinky klasického UVB spektra, ako je navodenie erytému sú podstatne redukované čo umožňuje zvýšiť dávku UVB 311 nm až 10 násobne. Liečba je kontraindikovaná pri výskyte kožných nádorov, ochoreniach kože provokovaných slnkom tzv. fotodermatózach, fotosenzitívnej psoriáze (zriedkavý typ zhoršovaní slnkom), užívaní liekov s fotosenzibilizujúcim účinkom. Nevhodná je u ľudí trpiacich klaustrofóbiou, závažným kardiovaskulárnym ochorením (prehriatie, dlhé státie v kabíne). Nevyhnutná je ochrana zraku a niektorých častí tela počas ožarovania (napr. genitálu). Fotoliečba sa aplikuje formou celotelových alebo lokálnych žiaričov, hrebeňov či laserom. UVB fototerapia sa používa v monoterapii alebo v kombinácii s dechtami, analógmi vitamínu D3, celkovými alebo lokálnymi retinoidmi a UVA. Systém TOMESA (Totes Meer Salz) simuluje liečbu pri Mŕtvom mori (28% chloridu magnézia). Pred liečbou sa určuje tzv. minimálna erytémová dávka, liečebná schéma zahŕňa 3-5 ožiarení týždenne so stúpaním dávky po „voľnom dni“ podľa tolerancie. Pokiaľ nedošlo k úplnému zhojeniu ani po 3-6 týždňoch je možné pokračovať v tzv. udržovacej fototerapii 2x týždenne po dobu 1 mesiaca a 1x týždenne ďalší mesiac.

PUVA fotochemoterapia – je kombinovaná liečba s lokálne (kúpeľ, lokálne nanesenie roztoku) alebo celkovo podaným psoralénom 20 - 60 minút alebo 1-2 hodiny pred ožiarením UVA. Reakcia psoralénu s UVA tlmí delenie buniek a pôsobí utlmujúco na imunitný systém kože. Je určená pre rozsiahlu až takmer celotelovú psoriázu, psoriatickú erytrodermiu alebo iné ťažké formy psoriázy odolávajúce iným spôsobom liečby. Pred započatím celkovej PUVA fotoliečby je nutné vstupné vyšetrenie a v priebehu liečby pravidelné sledovanie pečeňových testov a tukov v krvi, očné vyšetrenie (šedý zákal), určenie tzv. fototypu kože, anamnéza predchádzajúcej liečby s potencionálne karcinogénnym účinkom, podrobné vyšetrenie povrchu kože na vylúčenie event. kožných malignít a rizikových znamienok. Kontraindikácie sú obdobné ako pri UVB fotorerapii, ďalej tehotenstvo a dojčenie, šedý zákal, alergia na psoralény, vek do 15 rokov. Počas ožarovania sa chráni zrak, tvár a genitál. Po zvyšok dňa si pacient musí chrániť zrak okuliarmi s UV filtrom a nemal by sa vystavovať slnečnému žiareniu. Pred určením liečebnej dávky sa odčítava tzv. minimálna fototoxická dávka za 72hodín, ďalšie zvyšovanie je individuálne a riadi ho dermatológ. Po 2 dňoch ožarovania sa odporúčajú 1-2 dni bez ožiarenia. Modifikácie: turbo-PUVA v kombinácii s telovým mliekom s 20% dihydroxyacetónom, celková PUVA s lokálnym ožiarením napr. dlaní alebo chodidiel, bath-PUVA s aplikáciou psoralénu vo forme kúpeľa po dobu 15 - 20 minút. Celkový počet aplikácii by nemal presiahnuť 160 alebo kumulatívnu dávku 1000J/cm2.

chemofotochemoterapia – je kombinácia PUVA liečby s ďalšími liekmi napr. retinoidmi – RePUVA (retinoidy+PUVA), ak samotná PUVA je len málo účinná, urýchľuje nástup liečebného účinku a imužňuje ako zníženie dávky UVA žiarenia tak aj retinoidu podávaného celkovo.

Kombinácia s imunosupresívami – methotrexátom alebo cyklosporínom A sa bežne neodporúča.

Systémová liečba psoriázy

Celkovú liečbu vyžadujú pacienti so stredne ťažkou a ťažkou formou psoriázy alebo pacienti nereagujúci na lokálnu liečbu a fototerapiu. Uprednostňuje sa aj v prípadoch keď treba dosiahnuť rýchly nástup účinku alebo pri lokalizáciách ťažko prístupných lokálnej liečbe alebo u osobitných foriem psoriázy ako sú erytrodermická, pustulóza a atropatická psoriáza. Limitujúcim faktorom ich dávky a dľžky podávania je orgánová toxicita. Nakoľko sa nedá predpovedať individuálna odpoveď pacienta, výber určitej stratégie závisí do značnej miery od skúseností a kreativity dermatológa.

celkové retinoidy – sú deriváty kyseliny vitamínu A s protizápalovým, antiproliferatívnym účinkom s tlmením keratinizácie. Sú vhodné na ťažké a rezistentné formy psoriázy, sú liekom prvej voľby v liečbe pustulóznej psoriázy a psoriatickej erytrodermie. Nástup účinku je pomalý, maximálna účinnosť sa dosahuje až po 2-3mesiacoch liečby. Hlavnou výhodou je možnosť dlhodobej terapie. Ich nevýhodou je aj to, že po prerušení liečby až u 50 % pacientov dochádza k relapsu v priebehu 6mesiacov. V súčasnosti sa používajú retinoidy 2. generácie s kratším polčasom eliminácie. Medzi ich nežiadúce účinky patrí suchosť kože a slizníc, vypadávanie vlasov, bolesti hlavy, kĺbov a svalov, často zvyšujú koncentráciu krvných tukov a pečeňových enzýmov (prechodné, možno ich ovplyvniť znížením dávky, po vynechaní vymiznú), sú teratogénne, preto u žien vo fertilnom veku je nutné užívanie antikoncepcie počas liečby a po dobu 2 rokov po jej skončení

cyklosporín A (CsA) – produkovaný hubou Tolypocladium inflatum a od svojho objavu v r.1969 - 1970 a objasnení jeho imunosupresívneho účinku J. F. Borelom v r. 1972 našiel v 80. rokoch minulého storočia uplatnenie okrem iných medicínskych odboroch aj v liečbe ťažkých foriem psoriázy a psoriatickej artritídy. Má mohutný antipsoriatický účinok s účinkom na T-lymfocyty. Výhodou liečby CsA je rýchly nástup účinku, možná kombinácia s cignolínom, keratolytikami, lokálnymi kortikoidmi a retinoidmi, analógmi vitamínu D3 čo dovoľuje znížiť jeho celkovú dávku.. V rámci celkovej liečby je možná kombinácia s biologikami – etanerceptom, kombinácia s fototerapiou a fotochemoterapiou sa pre riziko vzniku kožných malignít neodporúča s výnimkou období tesne pred ukončením liečby CsA. Z vedľajších účinkov sú najvýznamnejšie poškodenie obličiek a zvýšenie krvného tlaku (vazokonstrikčný efekt – sťahuje cievy), ktoré závisia od užívanej dávky a -zvyčajne po vysadení liečby vymiznú, nemá poškodzujúci účinok na kostnú dreň, nepoškodzuje plod (u gravidných). V rámci rotačnej liečby sa odporúčajú skôr kratšie kúry CsA, ktoré vykazujú lepší pomer úžitok/riziko. Denná dávka CsA nemá presiahnuť 5mg/kg/deň, rozdeľuje sa do 2 dávok denne na udržanie stabilnej hladiny CsA v krvi, presné dávkovanie určuje dermatológ. Počas liečby je nevyhnutný laboratórny monitoring vybraných parametrov v krvi, obličkových parametrov a sledovanie krvného tlaku. Znovu vzplanutie ochorenia sa pozoruje u väčšiny pacientov do 2 - 6 mesiacov po ukončení liečby.

metotrexát – cytostatikum, antagonista kyseliny listovej brzdiaci nadmerné delenie buniek v pokožke, v liečbe psoriázy sa odporúča ako liek druhej voľby v prípade na konvenčné spôsoby liečby nedostatočne odpovedajúcej závažnej formy psoriázy, zvlášť účelnou indikáciou je psoriatická artritída. Mechanizmus jeho účinku stále nie je celkom presne objasnený. Jeho celkové podávanie pôsobí na všetky novotvoriace sa bunky, teda aj na zdravé, čím sa vytvárajú podmienky pre nežiadúce a toxické účinky tohto lieku ktorých škála je široká, od bolestí hlavy, napínanie na vracanie po pokles bielych krviniek s útlmom kostnej drene a poškodenie pečene.

biologické lieky – na základe rozširujúcich sa poznatkov molekulovej biológie o patogenéze psoriázy s ústredným postavením T-lymfocytov a cytokínov vznikli predpoklady pre vývoj novej skupiny liekov s cieleným pôsobením na jednotlivé komponenty – biologické lieky, ktoré v dnešnej dobe predstavujú špičku ľadovca v oblasti celkovej liečby psoriázy. Zhotovujú sa „na mieru“ konkrétnej cieľovej molekuly, ktorá má kľúčové postavenie vo vývoji chorobného stavu. Ich vysoká selektivita sa odráža najmä na lepšej znášanlivosti liečby, čo umožňuje jej dlhodobé podávanie a kontinuálnu kontrolu prejavov ochorenia. Skupina zahŕňa fúzne proteíny, rekombinantné humánne cytokíny, fúzne toxíny a monoklonálne protilátky. V podstate zasahujú veľmi selektívne bez poškodenia zdravých tkanív rôzne úrovne kaskády imunitných dejov v koži spustenej aktivovanými T-lymfocytmi. Možno ich kategorizovať na: biologické lieky inhibujúce alebo eliminujúce aktivované T-lymfocyty, biologické lieky inhibujúce aktiváciu T-lymfocytov, biologické lieky účelne meniace imunitnú reakciu a biologické lieky inhibujúce cytokíny. Presný mechanizmus ich účinku je nesmierne zložitý a presahuje hranice tohto textu. Na biologickú liečbu sú indikovaní pacienti so stredne ťažkou a ťažkou lokalizovanou psoriázou a/alebo psoriatickou artritídou s postihnutím viac ako 10% telesného povrchu alebo PASI 10 a viac u ktorých bola predchádzajúca liečba systémovými liekmi a fototerapia buď neúčinná, zle tolerovaná alebo kontraindikovaná alebo trpia inými závažnými ochoreniami, ktoré nedovoľujú štandardnú systémovú liečbu podávať (za štandardnú systémovú liečbu sa považuje liečby cyklosporínomA, retinoidmi, methotrexátom a PUVA fotochemoterapia) a pacienti s nestabilnou, život ohrozujúcou generalizovanou pustulóznou psoriázou a erytrodermickou psoriázou. Vylúčení sú pacienti s tuberkulózou alebo oportúnnymi infekciami, HIV infekciou, demyelinizačným ochorením a malignitou, tehotné ženy. Biologickú liečbu indikuje zodpovedný lekár príslušného centra na návrh ošetrujúceho dermatológa, nasleduje realizácia vyšetrení vylučujúcich kontraindikácie biologickej liečby, u žien vrátane vylúčenia gravidity a nasadenia antikoncepcie. Po príslušnom schválení zdravotnou poisťovňou sa podáva biologická liečba formou podkožných injekcií priamo v centre alebo u spádového dermatológa za pravidelných kontrol vnútorného prostredia, kontrolných vyšetrení ako napr. rtg hrudníka, hodnotenia efektu liečby v pravidelných intervaloch pomocou PASI skóre, sledujú sa event. nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť hlavne v prvých týždňoch liečby. V súčasnosti sú už biologické lieky s úspechom používané v špecializovaných dermatologických centrách aj na Slovensku za prísnej indikácie, výberu a sledovania pacientov so psoriázou a psoriatickou artritídou.

ďalšie možnosti celkovej liečby psoriázy – s použitím mykofenolát mofetilu, takrolimusu, hydroxyurey, fumarátov, sulfasalazinu, azathioprinu, v štádiu klinických skúšok PVAC, T-peptid, bexaroten, liarozol, antagonisti leukotrienu B4 atď.

Autor textu: MUDr. Tomáš Kampe, Dermatovenerologická klinika (FNLP) Košice
Revízia textu: August 2010

 

 

Teraz opúšťate webové stránky www.psoriaza.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK